• História internátu sa začala písať v rokoch 1954-1958 výstavbou pôvodnej budovy na ulici Vysokoškolskej. Stavať sa začalo na základe rozhodnutia KNV v Košiciach, na pozemkoch, kde sa po desaťročia pestovala ovocie a zelenina. Stavba bola pôvodne lokalizovaná na ulici Komenského, neskôr sa názov časti ulice zmenil na ulicu Vysokoškolskú. Výstavba stála celkovo 14 miliónov Kčs. Dokončením internátu sa mal zásadne vyriešiť nedostatok ubytovacích kapacít pre žiakov stredných škôl v meste. Ubytovanie malo byť zabezpečené predovšetkým žiakom Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Košiciach.

    Avšak, už v ďalšom školskom roku 1959/60 v ňom boli ubytovaní aj žiaci zo strednej priemyselnej školy strojníckej s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach. V ďalších rokoch sa rozširovali nie len počty stredných škôl, ale aj samotný počet žiakov ubytovaných na internáte. Trojposchodová budova s traktami A, B, C s kapacitou 600 lôžok bola pravidelne prekračovaná. Napríklad v rokoch 1966/67 bolo na internáte ubytovaných 1070 žiakov a v školskom roku 1970/71 až 1103 žiakov. V polovici 80-tych rokov začal počet žiakov postupne klesať až na úroveň 651 v školskom roku 1988/89, čo zodpovedalo ubytovacím kapacitám nového internátu.

    Do povedomia verejnosti sa ŠI na Vysokoškolskej 4 zapísal nie len svojou kapacitou ubytovania, vybavením, zariadením, ale aj kvalitou pedagógov pôsobiacich v tomto internáte. Svojou poctivou prácou vytvárali pre žiakov podmienky na sebarealizáciu, prípravu na vyučovanie, ale aj miesto, kde sa cítili dobre. Premenami prešiel aj samotný názov internátu. Najskôr to bol Stredoškolský internát na Komenského ulici, neskôr IV. Školsky internát (chlapčenský) na Vysokoškolskej 7/A, následne Žiacky domov na Vysokoškolskej 4 a nakoniec Domov mládeže na Vysokoškolskej 4. Po presťahovaní internátu v roku 1989 sa názov zmenil na Domov mládeže na Medickej 2 v Košiciach a od školského roku 2008/09 až do súčasnosti nesie názov Školský internát, Medická 2, Košice.

    Sťahovanie z pôvodnej budovy na ulici Vysokoškolskej do súčasnej budovy na Medickej 2 sa uskutočnilo v dňoch 1. septembra až 13. októbra 1989. Samotná výstavba prebiehala v rokoch 1979 až 1989. Celkové náklady na výstavbu boli 45 miliónov Kčs. Vlečúca sa výstavba budovy priniesla komplikácie. Pred spustením prevádzky bolo potrebné odstrániť množstvo technických nedostatkov, vyriešiť vetranie skladov, zabezpečiť kvalitnú vodu, pripraviť projekt požiarnej ochrany. Po odstránení všetkých nedostatkov sa začala nová etapa v histórií stredoškolského zariadenia.

    Osemposchodová budova s výhľadom na celé mesto Košice má kapacitu 680 lôžok.

    Život na internáte bol vždy spojený s bohatým kultúrnym programom, športovými súťažami, kvízmi.

    V roku 1983/84 vznikla tradícia stredoškolského plesu, kde účastníkom hrala skupina VEGET, pozostávajúca z členov hudobného krúžku. Ich repertoár tvorili hlavne slovenské skupiny. Skupina si zahrala aj na obľúbených diskotékach či posedeniach pri jedličke.Od roku 1985 sa konala slávnostná rozlúčka so štvrtákmi. Medzi žiakmi boli obľúbené aj kurzy spoločenského tanca, talentové súťaže, maškarné plesy, ale aj kvízy venujúce sa napríklad histórií Košíc či slušnému správaniu a besedy.

    Pravidelne sa organizovali futbalové, stolnotenisové, šachové a volejbalové turnaje. V rokoch 1971-1973 sa volejbalové družstvo žiakov ŠI stalo majstrom Slovenska.

    Na internáte Vysokoškolská pracoval časopis Zora domova. Začiatkom februára 1983 začal na internáte pracovať Reflektor mladých. Mal dve rubriky chválime a karháme. Prostredníctvom fotografií zachytával úspechy žiakov a občas aj nejaké tie priestupky. V súčasnosti sa od roku 2004 vydáva časopis SPOLOČNE.

    Racionálne využívanie voľného času a realizovanie záľub jednotlivých žiakov sa organizovalo prostredníctvom záujmovej činnosti. V internáte na Vysokoškolskej 4 pracovali žiaci v krúžkoch ako modelársky, literárno-dramatický, kino premietací, fotoamatérsky, hudobno-tanečný, čitateľský, v krúžku prvej pomoci, ale aj v športových ako basketbalový, futbalový, volejbalový, tenisový, turistický, šachový. V súčasnosti na internáte Medická 2, pracuje 30 krúžkov napríklad moderná kuchárka, aktívne v ŠI, internet, breviár spoločenského správania, kreatívne techniky, paličkovaná čipka, zdravotnícky, novinársky, estetický, ale aj športové ako volejbalový, posilňovanie a kulturistika, stolný tenis, futbalový a mnoho ďalších.