• Zápis žiakov na Školský internát Medická 2 Košice sa každý školský rok uskutočňuje v mesiacoch máj, jún.

    Prihlášky je potrebné doručiť do 15. júna a na základe prihlášky bude štatutárnym zástupcom internátu vydané rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí žiaka na internát do 30. júna.

    K prihláške je nutné priložiť zápisný lístok potvrdený školou, na ktorú je žiak prijatý.

    Originály  (v papierovej forme) doručiť na internát poštou  (adresa: ŠI Medická 2, 04011 Košice) alebo osobne. 

    Žiak sa automaticky s prijatím na internát prihlasuje aj na stravu v jedálni internátu. Neposkytujeme na  internáte možnosť ubytovania bez stravy. 

    Kritériá k prijímaniu žiakov do ŠI.

    Na prijatie žiaka na školský internát je potrebné doručiť

    1. Žiadosť o prijatie do ŠI /ziadost-o-prijatie-.pdf/ alebo /ziadost-o-prijatie-.doc/ - žiadosť musí byť čitateľne vyplnená a v podpísaná oboma zákonnými zástupcami žiaka

    2. Zápisný lístok žiaka na ubytovanie v školskom internáte  v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - zápisný lístok musí byť potvrdený školou, na ktorú je žiak prijatý.

    Žiaci budú prijatí na základe písomnej žiadosti a zápisného lístka potvrdeného školou!

    Žiadosti bez zápisného lístka nebudú akceptované

     Pokyny(1).pdf